szukaj
A A A K
SmodBIP

Informacje ogólne

 1. Firma Spółki brzmi: Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społ‚ecznego Spół‚ka z ograniczoną… odpowiedzialnością…. Spół‚ka może używać‡ skrótu: " Brodnickie TBS Sp. z o.o. w Brodnicy."
 2. Siedzibą Spół‚ki jest Miasto Brodnica.
 3.                         Adres: 87 - 300 Brodnica , ul. Kościelna 11,

                          Tel: 056 - 498 - 20 - 56 , 498 - 27 - 15

 4. Spółka jest jednostką… o charakterze użytecznoś›ci publicznej.
 5. Zarzą…d Spół‚ki jest jednoosobowy.
  • Prezesem zarządu jest: Jerzy Lejman,
 6. Spółka działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
  • Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu załoźycielskiego.
 7. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w swojej działalności uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby mieszkaniowe Miasta Brodnicy. Spółka na obszarze swojego działania moźe tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych Spółek, tworzyć fundacje, stowarzyszenia i przystępować do nich, zawierać umowy i porozumienia niezbędne we właściwym prowadzeniu przez Spółkę jej spraw.Opublikował: BTBS BrodnickieTBS
Publikacja dnia: 13.10.2020
Podpisał: Sekretariat BTBS
Dokument z dnia: 13.10.2020
Dokument oglądany razy: 6 464